Финансови рискове

Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка

С приемането на новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., в приложение влязоха нови условия и разпоредби за възложители и изпълнители на обществени поръчки. В новият закон, съгласно чл.111, ал.5 т. 3, се дава възможност гаранциите изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: застраховка, банкова гаранция или парична сума.
Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” обезпечава отговорността на изпълнителя на договора за обществена поръчка.

Застраховката е подходяща за всички:

Възложители на ОП по смисъла на закона

Публични – министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт, областни администрации, кметства, общини, държавни институции, агенции и комисии; болници и други.

Секторни – публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с водоснабдяване, енергетика, транспорт, пощенски услуги и други.

Изпълнители на ОП по смисъла на закона – строителни компани, консултантски компании, IT компании, доставчици на услуги във всички сектори на икономиката.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” има следните предимства :
• по-ниски разходи
• без блокиране на парични средства
• без залог на активи и ипотека.

Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната документация.
Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” предоставя покритие чрез следните четири клаузи:
• Клауза “Гаранция за участие в търг”
• Клауза “Гаранция за добро изпълнение”
• Клауза “Гаранция за авансово плащане”
• Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”.

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната стойност без ДДС, определена от възложителя на обществената поръчка.

Важно: Застрахователната сума не може да надвишава 5 % от стойността на обществената поръчка или 2% от стойността на договора при възлагане на поръчка на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума. Премията се заплаща еднократно при сключване на застрахователен договор.
Срокът на застрахователния договора се определя съгласно условията на тръжната документация.

Застраховка „Загуба на търговски приход“

Предмет на застраховане
Застрахова се риска от финансови загуби в следствие на непогасен в срок дълг на купувача към продавача /застрахования/, съгласно сключен договор за продажба на стоки или услуги с отсрочено плащане между страните.

Застраховани лица
Юридически лица, извършващи търговска дейност.

Покрити рискове
Покрит риск по тези Общи условия е всеки непогасен в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на договорения падеж дълг на купувача към продавача /застрахования/, до размера на сумата в обезпечителния запис на заповед или до размера на съответния актуален към момента на застрахователното събитие индивидуален лимит на отговорност на купувача, което от двете е по-малко, намален с размера на вписаното в полицата самоучастие на застрахования.
Застрахователното покритие се комбинира с имуществена застраховка сключена при Застрахователя, за целия период на договора, обект на застраховане.

Непокрити рискове
• Война, бунтове, граждански вълнения, гражданска война, военни действия, преврат, стачки, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на правителство или власт, нетърговски (политически) риск на чуждестранни юридически лица;
• Ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване;
• Преднамереност, умисъл или груба небрежност на Застрахования или негови представители.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните. Застрахователния договор влиза в сила от 0.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия и изтича в 24.00 часа на деня посочен за край на застрахователния договор.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия за всеки конкретен договор, се определя като процент от размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката.

Изплащане на щети
При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ, застрахователно обезщетение в срок до 10 /десет/ дни, след получаване на окомплектовано искане, съгласно договора, в размер на записаната в полицата застрахователна сума и/или размерът на реалния непогасен към момента на плащане на обезщетението дълг, което от двете е по-малко.

Застраховка „Кредити“
Най-общо застраховката „Кредити“ покрива риска от неплатежоспособност или несъстоятелност на длъжника по различни облигационни и търговски правоотношения. Тя е предназначена да предпазва кредитни, финансови институции и други търговци (доставчици по договор за продажба с разсрочено плащане и др.) срещу рискове от неизпълнение на парични задължения на кредитирани лица. Продуктите варират в зависимост от различните форми на кредитиране: банкови кредити, експортни кредити; продажби с разсрочено плащане; ипотечни кредити; селскостопански кредити и др.
Застраховката покрива дължимата и неплатена сума по кредита (включително лихвите), когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж, както и всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план към договора за кредит. Застраховката може да покрива както отделен договор, така и за много договори, които застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период. Обикновено според естеството на застрахования договор се уговаря и обезпечение по договора с поръчители, залог, ипотека, като неизпълнението или ненадлежното изпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение може да доведе до отказ на застрахователя да плати за конкретна щета по застраховката.

При щета застрахователят плаща на кредитора и кредиторът е удовлетворен, но длъжникът не е освободен от дълга си. С изплащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу неизправния кредитополучател до размера на платеното застрахователно обезщетение.

Обичайно застраховката е валидна само за територията на Република България.
В помощ на производителите и износителите на български стоки и българските инвеститори в чужбина съществува възможност да сключат за сметка на държавата застраховка на експортни рискове при условията на Закона за експортното застраховане.

Заявете застраховка

Обща застраховка

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече