Транспортни

КАРГО ЗАСТРАХОВКИ

Обект на тези застраховки са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните клаузи:

Клауза А – пълно покритие – покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на рисковете война, политически размирици, стачки, бунтове; банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата; умишлено действие или бездействие на застрахования; както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В – ограничено покритие – покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на морска или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза С – минимално покритие – е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Практиката е наложила Институтът на Лондонските Застрахователи да разработи и утвърди и специални клаузи, приложими за някои специфични рискове и конкретни товари.
• Воeнни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения;
• Трансбордиране;
• Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции;
• Счупване от естеството на товара за чупливи товари;
• Развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;
• Други специфични рискове.

Ако не е разширено покритието с някоя специфична клауза, то не се покрива каквато и да е загуба, причинена пряко или косвено от:
• Свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие;
• Недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответстващо подреждане и укрепване на товара в превозното стредство;
• Частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
• Мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди /кантарна разлика/;
• Липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;
• Пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/ или радиоактивно излъчване, и/ или заразяване;
• Военни действия, тероризъм, саботьорство;
• Стачки, локаути, граждански вълнения;
• Пленяване, конфискация или пиратство.

Най-Важното за Застраховка Карго

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Заявете застраховка

Обща застраховка

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече