Отговорности

Обща гражданска отговорност

В рамките на договорните лимити на отговорност застрахователят застрахова отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователната полица.

Покрити рискове:
• Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетреаене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;
• Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
• Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.
Застрахователната защита се отнася за ръководните органи на Застрахования, техните заместници и членове на съответните колективни органи на управление, за служителите и работниците на трудови договори от всички категории персонал.

Разширение на покритите рискове:
Ако е договорено между страните по застрахователния договор, платена допълнителна премия, обхватът на застрахователна защита може да бъде разширен като:
• рисковете, вписани като изключени по Общите условия се включат в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка;

Застрахователни суми/ лимити на отговорност:
Лимитите на отговорност в годишен агрегат и за едно събитие, а също и самоучастието се договарят между Застрахования и Застрахователя в зависимост от предмета на дейност, мащабите на предприятието, наличието на поделения, клонове и други структури, от териториялния обхват на застрахователна защита.
Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на уговорените в полицата лимити на отговорност.

Самоучастие:
Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от договорените лимити на отговорност, тяхното съотношение, от реализирания годишен оборот, от размера на самоучастието, от рисковия клас на предприятието на Застрахования, от наличието на щети за определен предходен период.

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:
Застрахованият е длъжен: да уведоми незабавно компетентните органи и служби, да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограичаване на вредите;Да уведоми застрахователя в разумен срок, но не по-късно от 7 дни от узнаването, както и да представи информация за характера и причините за настъпването му, вида и приблизителния размер на причинените вреди.Застрахованият трябва по безспорен начин да докаже, че е настъпило застрахователно събитие и че е налице основание за претенция.

Обезщетението се определя на база на съдебно решение или на извънсъдебно споразумение като се приспада договореното самоучастие на Застрахования.
Обезщетенито се изплаща на увреденото трето лице или на Застрахования, ако последният вече е обезщетил увреденото лице.Изплащането става въз основа на съдебно решение или извънсъдебно споразумение в законоустановения срок от 15 дни, от получаване на всички необходими данни и документи, доказващи вредите по осонование и по размер.

ДЕФИНИЦИИ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН РИСК е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо на трето лице, както е посочено в тази полица, осъществяването на което е несигурно, неизвестно и независимо от волята на ЗАСТРАХОВАНИЯ и е възникнало при и по повод на осъществяваната от последния дейност.
НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ е нарушаване на предварително определено от закона задължение по отношение на трети лица, чието нарушаване се обезщетява посредством иск за действително претърпените вреди.
ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ се изразява в неполагане на дължимата грижа / грижата на добрия търговец и/или съзнателно неспазване от страна на Застрахования, на негови служители, подизпълнители или контрагенти на правилата – вътрешни или нормативно определени, регулиращи дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ, като същите са се отнесли непредпазливо към настъпването на общественоопасните последици, в резултат на което са настъпили вреди, които посочените лица не са предвиждали, макар да са били длъжни и да са могли да ги предвидят, или са предвиждали настъпването им, но са мислили да ги предотвратят
ЗЛОПОЛУКА е внезапно, неочаквано събитие от външен произход, настъпило против волята на третото лице в срока на действие на тази застрахователна полица и причинило телесно увреждане или смърт на същото.
ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е окончателно и невъзстановимо намалена или изгубена способност за извършване на обичайни действия и занятия, вследствие нарушена функция на отделен орган или целия организъм, преценена не по-рано от 3/три/ и не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца от датата на злополуката.
ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ в резултат на злополука е загуба на работоспособност, която временно осуетява осъществяването на обичайни действия и занятия от застрахованото лице.
ТРЕТО ЛИЦЕ по смисъла на тази застрахователна полица е всяко физическо или юридическо лице с изключение на ЗАСТРАХОВАНИЯ, членовете на неговите управителни и контролни органи, управител, прокурист, съдружник или акционер на ЗАСТРАХОВАНИЯ, неговите работници и служители, негови подизпълнители по договор и членовете на техните семейства.
ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ е максималната отговорност на ЗПАД ”Булстрад”, по отношение на всички претенции за щети, произтичащи от застрахователни събития, настъпили през срока на действие на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ е поемане от страна на Застрахования на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие до определен размер при всяка вреда, уговорен в полицата
Отговорност за продукта

Отговорност за продукта
Отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди от ползването на вписан в застрахователната полица краен продукт, който той е произвел, доставил , продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.

Застрахователно покритие:
• Всички суми , които застрахованият е законово задължен да плати за вредите, причинени на трети лица от ползването на вписания в полицата продукт, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи,
• Съдебни разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
• Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Застрахователна сума:
Застрахователната сума представлява лимит за едно застрахователно събитие и лимит в годишен агрегат, размерите на които се договарят в полицата.Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на уговорените в полицата лимити на отговорност, обикновено в лимитите за едно събите.Застрахователно събитие по смисъла на Общите условия е причиняването на вреда, покрита по застраховката, довело до предявяване на претенция за обезщетение към Застрахования или Застрахователя, съгласно българското законодателство.Продължително или повтарящо се излагане на еднои също вредно влияние ще се счита за едно застрахователно събитие, включително когаго е довело до поредица от претенции за обезщетение от различни увредени лица.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя по тарифата на Застрахователя в зависимост от вида на продуктите, реализирания оборот, договорените лимити на отговорност, териториялния обхват, размера на самоучастието и изтеклия период на успешна стопанска дейност, свързана с продукта.

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:
При настъпване на събите, което би могло да доведе до предявяване на претенция по застраховката, Застрахованият е длъжен:
• Да уведоми незабавно компетентните органи и служби;
• Да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
• Да уведоми Застрахователя в разумен срок ,но не по-късно от седем дни от установеното;
• Да осигури на Застрахователят достъп за извършване на оглед без да предприема действия, които променят фактическата обстановка или могат да доведат до увеличаване на размера на вредите;
• Да запази в непроменено състояние материалите и документите, които имат пряка връзка или представляват доказателства за събитията, довели до предявяването на иск по настоящата застраховка, за срок по усмотрение на Застрахователя. Да осигури на Застрахователя достъп и проверка на документацията.
• В срок от 7 дни от узнаването да уведоми писмено Застрахователя за всеки иск за обезщетение, предявен срещу него ,като му предостави изчерпателна и точна информация. Ако искът е предявен по съдебен ред, в същия срок е длъжен да уведоми Застрахователя за номер, дата на делото и съда, пред който е заведено, и да предостави копие от исковата молба, заедно с придружаващите я документи, а впоследствие да предоставя на Застрахователя, копия от писма, призовки, експертизи,решения и др. подобни, свързани с искове и съдебни процедури по искове, покрити от застраховката.
• Без писменото съгласие на Застрахователя да не признава отговорност по отношение на предявен иск, да не обещава и да не изплаща обезщетение по искове, покрити от застраховката;
• При поискване да упълномощи Застрахователя за получаване на документи или информация във връзка със събития, които са довели или могат да доведат до предявяване на иск, покрит от застраховката;
• В съдебен процес срещу него да привлече Застрахователя като трето лице-помагач, когато това е допустимо по закон;
• Да осигури регресните права на Застрахователя.

Обезщетение:
Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя в рамките на договорените лимити на отговорност във основа на извънсъдебно споразумение или на базата на влязъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.
Извънсъдебно споразумение между Застрахования и увреденото лице има действие на Застрахователя, само ако го е одобрил.
Обезщетениетосе изплаща на увреденото лице.Може да се изплати на Застрахования само ако той е удостоверил Увреденото лице въз основа на изпълнителен лист по влязъл в сила съдебен акт срещу него или с писменото съгласие на Застрахователя;
При изплащането на застрахователното обезщетение Застрахователят прихваща дължимите разсрочени вноски от премията по застраховката.
Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението, когато по повод на причинената вреда, е в ход наказателно-правна или друга процедура срещу Застрахования, от решаването на която зависи уреждането на претенцията за получване на обезщетението, докато тази процедура не приключи.

ДЕФИНИЦИИ:

НЕИМУЩЕСТВЕНА ВРЕДА – смърт, телесно увреждане или заболяване на което и да е лице, в резултат на дефект на продуктите или стоките (или тяхната опаковка), които е предоставил ЗАСТРАХОВАНИЯТ в рамките на търговската си дейност.
ИМУЩЕСТВЕНА ВРЕДА – действително погиване или увреждане или загуба на владение или контрол върху имущество на трети лица (с изключение на самия дефектен продукт), което е предназначено за лично ползване.
ПРОДУКТ – всяко движимо или каквото и да е имущество (с изключение на земеделски суровини и ловни продукти, освен ако не са претърпели първична преработка), дори и да е част от друго движимо или недвижимо имущество. По смисъла на тези Специални условия за продукт не се счита този, който не се съхранява или не е под контрола на ЗАСТРАХОВАНИЯ, не е проектиран, създаден, произведен, ремонтиран, нито разпространен в рамките на неговата стопанска дейност. По тези специални условия за продукт няма да се счита храната или напитките, които се дават от или за сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ на негови служители като възнаграждение за персонала.
ПРОИЗВОДИТЕЛ – създателят на даден краен продукт, на каквато и да е суровина или компонент, както и всяко лице, което се явява „производител“ на продукт, поставяйки върху него наименование, знак или друг отличителен белег. Като производител носи отговорност всеки вносител на продукт, внесен за продажба, наемане, лизинг или каквато и да е друга форма на дистрибуция в рамките на търговската му дейност, също и всеки доставчик на продукт, като се има предвид и законово определената отговорност на производителя

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорността на Застрахованото юридическо лице или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.
Разширение на покритите рискове: може да бъде договорено покриване на вреди(включително временна или трайна неработоспособност или смърт), причинени на работници или служители на Застрахования в резултат на професионално заболяване, съгласно валидния Списък на професионалните болести с продължителност повече от 30 дни, появило се за първи път и установено с протокол на експертна комисия през срока на действие на застраховката.
Покрити рискове:
Покриват се:
• всички суми, които по силата на юридически акт Застрахованият е законово задължен да заплати на основание трудова злополука, настъпила през времетраене на застраховката и причинила временна неработоспособност, трайна неработоспособност над определен процент или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им;
• застрахователно обезщетение е за разликата между причинената неимуществена и имуществена (вкл. пропуснатата полза) и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване;
• застрахователната защита обхваща и вредите на трудова злополука, причинени от непреодолима сила при или по по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.
• съдебни разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие,че Застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
• целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.
Застрахователна сума/лимити на отговорност:
Особеното при тази полица е, че освен лимит за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит се договаря лимит и за едно лице.
Лимитът за едно пострадало лице представлява максималният размер на обезщетение , което Застрахователят ще изплати за вреди, претърпени от едно лице, пострадало в едно застрахователно събитие.Лимитът за едно застрахователно събитие представлява максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вреди, претърпени от едно лице, пострадало в едно застрахователно събитие.
Лимитът за едно застрахователно събитие представлява максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вредите, възникнали вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените лица.
Лимитът в годишен агрегат представлява максималната сума, която Застрахователят ще изплати като обезщетение за вредите, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през срока на застраховката.Съдебните разноски и разходите за ограничаване на вредите се обезщетяват в рамките на договорените лимити на отговорност.
Лимитите се отнасят помежду си като цели числа.
Отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събите по тези условия е до размера на договорените между страните лимити на отговорност.Застрахователно събитие по смисъла на застраховката е причиняването на вреда, покрита по застраховката , довело до предявяване на претенция за обезщетение към Застрахования или Застрахователя съгласно българското законодателство.

Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие
Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие
Тази застраховка е базирана на общите условия на застраховка „Обща гражданска отговорност“. Предмет на застраховката е отговорността на юридически или физически лица при осъществяване на охранителна дейност , изпълнявана от тях или от техни служители, получили разрешение за придобиване, носене и употреба на огнестрелно оръжите от Министерството на вътрешните работи (МВР), съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, за вреди, причинени на трети лица, в резултат на законосъобразно използване на огнестрелно оръжие в срока на застраховката. Допустимо разширение на тази застраховка може да бъде гражданската отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие за ловни, спортни и културни нужди, или за други, разрешени от специален закон дейности.

Отговорност на наемателя
Застраховка Отговорност на наемателя
Предмет на застраховката:
Отговорността на застраховаия наемател за виновно причиняване през срока на застраховката в наетия от него имот, посочен в полицата, което е причинило като пряка и непосредствена последица.
• Пълно или частично увреждане на наетия имот;
• Телесно увреждане или смърт на физическо лице;
• Пълно или частично увреждане на имущество на трети лица, различно от наетия имот.
Покритието е валидно само при наличие на имуществена застраховка за наетия обект. Обхватът на предмета на застраховката може да бъде разширен и за движимо имущество, предоставено на Застрахования от наемодателя заедно с наетия имот.

Покрити рискове:
Гражданската отговорност на Застрахования, неговите ръководители и заместниците им, членовете на колективни органи на управление, служители на трудов договор от всички категории персонал на Застрахования, за пряко причинени от тях имуществени и неимуществени вреди, настъпили през времетраене на застраховката и изразяващи се в смърт, телесни увреждания или заболявания вследствие на злополука и в пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества;
Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката. Разходите, които Застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

Застрахователни суми:
Застрахователните суми са лимити на отговорност за едно събитие и в годишен агрегат за наетия имот. При договорено разширение за движимото имущество се договарят отделни лимити.Самоучастие – възможно е да се договаря от всяка щета.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ
Застраховката покрива отговорността на лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги
При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.
Застраховките, които се предлагат са следните:
• Отговорност на адвоката;
• Отговорност на туроператора;
• Отговорност на нотариуса;
• Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
• Отговорност на лекари и медицински персонал;
• Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
• Отговорност на застрахователни брокери;
• Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети;
• Други.

Основни покрития
Клауза „Професионална отговорност на адвокати“ Застрахова се отговорността на адвокат/младши адвокат за вреди, причинени на негов клиент в резултат на:
• даване на устни и писмени консултации и становища по правни въпроси
• изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления и други по възлагане от клиенти
• представителство на доверители и подзащитни и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица
Клауза „Професионална отговорност на нотариус“ Застрахова се отговорността на нотариус за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите на нотариалната кантора при изпълнението на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса.
Клауза „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ Застрахова се отговорността за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на регистрирани одитори (одитиращи или не предприятия с обществен интерес) включително поради небрежност, грешка или пропуск при извършване на задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.
Клауза „Професионална отговорност на застрахователни посредници“ Застрахова се отговорността на застрахователен посредник (агент или брокер) за вреди, причинени от действие или бездействие на всяко лице, оправомощено да управлява или представлява застрахователния посредник, член на неговия управителен или контролен орган или негов служител при или по повод извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество.
• Териториална валидност – Европейски съюз и Европейско икономическо пространство.
Клауза „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия“ Застраховат се физически лица, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение, за виновно причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебното заведение.
Лицата, практикуващи в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, трябва да притежават диплома за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър) по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.
Клауза „Професионална отговорност на синдика“ Предмет на застраховката е обезщетяване на вредите, причинени от синдика на длъжника и/или на кредиторите по конкретно производство по несъстоятелност от виновно неизпълнение на неговите задължения като синдик съгласно Търговския закон.
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ Застраховката се сключва от лица, които упражняват една или повече от следните дейности:
• Проектант за изготвяне на инвестиционни проекти
• Строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
• Консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти
• Лице, упражняващо строителен надзор
• Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“
Застраховката може да покрива както цялостната професионална дейност в съответствие с чл. 171 от ЗУТ, така и професионалната отговорност във връзка с конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ
Допълнителна информация
Варианти за Лимит на отговорност Лимитите на отговорност са съгласно нормативните изисквания за всеки вид застраховка.
Колко ще струва застраховката? Премията се определя в зависимост от професията, от лимитите на отговорност, срока на застраховката, професионалния опит и други критерии в зависимост от конкретната дейност за застраховане.

Заявете застраховка

ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ / ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече