Автокаско

Застраховката Каско на МПС покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство, причинени от рискове, групирани условно в множество клаузи.

Застрахователи

Застраховка Каско с посредничеството на Алианс брокер може да направите в: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане; Застрахователно акционерно дружество Армеец; ЗК Лев Инс АД, ЗК Групама Застраховане ЕАД; ЗАД АЛИАНЦ България.

 

Основно Покритие на Клаузите:

 1. Клауза Минимално Каско.
 • Пожар и/или експлозия, възникнали по време на експлоатация на превозното средство;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС-то на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС-то на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия.
 1. Клауза Частично Каско.
 • Пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация на МПС-то;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС-то на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС-то на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС-та помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/, отваряне на капак или врата на МПС по време на движение.
 1. Клауза Кражба и Грабеж на Цялото МПС.
 • Кражба на цялото МПС;
 • Грабеж на цялото МПС.
 1. Клауза Пълно Каско или Всички Рискове.

По тази клауза се покриват всички рискове, причинени от застрахователни събития, описани в предходните клаузи, като и някои допълнителни такива. Това осигурява на превозното Ви средство широко обхватна защита, включително:

 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирано аудио-оборудване.

Застраховка Каско дава възможност за договаряне на покриване на изключени рискове или допълнителни специфични услуги. Обикновено тези покрития са с начислена допълнителна премия. Те не могат да се сключват самостоятелно, а винаги като допълнителни към основна клауза, най-често към Клауза Пълно каско. Такива са:

  • Злоумишлен палеж или взривяване;
  • Разширение на териториално покритие;
  • Помощ на пътя – осигурява Ви се безплатна пътна помощ вследствие на застрахователно събитие или асистънс вследствие на ПТП или техническа повреда;
  • Механична повреда – покриват се вреди от внезапно възникнали повреди по двигател, скоростна кутия и задвижващ мост;
  • Асистънс за Чужбина.

Застраховка Автокаско – Основни Детайли

Застраховка Каско е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейския Съюз и на държавите-членки на Международното Споразумение „Зелена карта”. Обичайно се сключва за срок от 1 година. Обикновено застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на Цяло МПС”, „Грабеж на Цяло МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.

Застрахователните компании могат да изискат при сключването на застраховка Каско автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система и/или имобилайзер, или друго средство за защита. След сключване на полицата е необходимо да бъде извършен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви. Повечето застрахователни компании не изискват оглед при подновяване на застраховката без прекъсване.

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА АВТОКАСКО

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнително заплащане на премия, в зависимост от условията на застрахователя.

Във всички случаи препоръчваме да се консултирате с нас или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТОКАСКО?

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания. Нашите индивидуални отстъпки с Клубна карта ще направят предложението най-изгодно за Вас.

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:

 • Безплатна, денонощна пътна помощ;
 • Валидност на покритието за чужбина без допълнително заплащане.
 • Безплатен автоасистанс за чужбина;
 • Посещение на мобилна група при ПТП;

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС.

Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!

Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.

Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.

Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.

При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя

При кражба – срока за уведомяване е от 2 до 24 часа в зависимост от избраната застрахователна компания.

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП – КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място;
 • при кражба – РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 • при пожар – Противопожарна служба на тел.160 или тел.112;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
 • Удостоверение за техническа изправност (талон за преминат годишен технологичен преглед);
 • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.

 

Заявете застраховка

МПС – Каско / Застраховка на втомобила

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече