Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот.
И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност.
Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Все пак, застраховането е единствения начин да се възстанови човек от превратностите на живота, през които всеки преминава. Знаем това от отпита ни със стотици наши клиенти, на които сме партнирали от момента на настъпването на щетата до пълното им възстановяване.

Услуги

Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Имущество

Имуществената застраховка има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

Автокаско

Застраховката Каско на МПС покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство, причинени от рискове, групирани условно в множество клаузи. Доверете се на опита ни.

Финансови рискове

Търговското кредитно застраховане представлява осигуряване на риска от несъбираемост на вземанията поради невъзможност или нежелание на стокополучателя да изплати задълженията си в срок.

Селскостопански

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Транспортни

Обект на тези застраховки са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите. Доверете се на опита!

Здравни и живот

При застраховките Живот застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси, както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума, размера на обезщетенията и срока на застраховката.

Отговорности

В рамките на договорните лимити на отговорност застрахователят застрахова отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската му дейност

Злополуки

Медицинска застраховка за пътуване в чужбина за български и/или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Медицинската застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахованите извън територията на Република България. Не разчитайте на случайността.